พิมพ์ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา  2/2560

รายละเอียดข้อมูล
        53241221  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        54126011  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        54129021  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        54141262  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
        54141322  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        54141323  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        54141353  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        54222531  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        54241011  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        55127036  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55141263  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        55141321  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        55223361  โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        55227032  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        56123613  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        56124113  โปรแกรมวิชาการจัดการ
        56127031  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        56127035  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        56141011  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        56141012  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        56141111  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        56141112  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        56141113  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        56141211  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        56141212  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        56141213  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        56141221  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        56141222  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        56141261  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        56141262  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        56141263  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        56141301  โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        56141302  โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        56141311  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        56141312  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        56141313  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        56141321  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        56141322  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        56141323  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        56141351  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        56141352  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        56141353  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        56141381  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
        56225011  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        56227031  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        57100301  โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        57100302  โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        57100303  โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        57100601  โปรแกรมวิชาการจัดการ
        57100602  โปรแกรมวิชาการจัดการ
        57100891  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        57101621  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57101622  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57101623  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57101624  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57101625  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57101626  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57101751  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        57101752  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        57101753  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        57102081  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        57102082  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        57102711  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        57102712  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        57102713  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        57103571  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        57103572  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        57103573  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        57103801  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        57103802  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        57103803  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        57104731  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
        57104732  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
        57105471  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        57105472  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        57105473  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        57106771  โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        57106772  โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        57106773  โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        57107301  โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        57107302  โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        57107331  โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
        57107561  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        57107562  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        57107563  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        57107581  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        57107582  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        57107583  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        57107871  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        57107872  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        57107873  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        57108351  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        57108352  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        57108353  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        57108354  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        57108355  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        57108371  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        57108372  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        57108373  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        57108374  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        57108375  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        57108376  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        57108861  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        57108862  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        57109191  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        57109192  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        57109411  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        57109412  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        57109413  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        57109511  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        57109512  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        57109971  โปรแกรมวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
        57111491  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        57111492  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        57111493  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        57111651  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        57111652  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        57111653  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        57111654  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        57112251  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
        57114231  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        57117341  โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
        57117931  โปรแกรมวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
        57120201  โปรแกรมวิชาการตลาด
        57120231  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        57120232  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        57120261  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
        57120281  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        57121191  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        57121881  โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
        57128151  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
        57162711  โปรแกรมวิชาศิลปะและการออกแบบ
        57200601  โปรแกรมวิชาการจัดการ
        57201621  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57202081  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        57205471  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        57207581  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        57208351  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        57208371  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        57214231  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        57220201  โปรแกรมวิชาการตลาด
        57220231  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        57221191  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        57262711  โปรแกรมวิชาศิลปะและการออกแบบ
        58100601  โปรแกรมวิชาการจัดการ
        58100891  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        58101621  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        58101622  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        58101623  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        58101624  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        58101751  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        58101752  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        58101753  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        58102081  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        58102082  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        58102711  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        58102712  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        58102713  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        58103571  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        58103572  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        58103573  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        58103801  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        58103802  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        58103803  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        58104731  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
        58104732  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
        58105471  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        58105472  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        58105473  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        58106191  โปรแกรมวิชาประวัติศาสตร์
        58106771  โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        58106772  โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        58106773  โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        58107301  โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        58107302  โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        58107331  โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
        58107561  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        58107562  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        58107563  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        58107581  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        58107582  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        58107583  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        58107871  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        58107872  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        58107873  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        58108351  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        58108352  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        58108353  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        58108354  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        58108371  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        58108372  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        58108373  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        58108861  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        58109191  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        58109192  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        58109411  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        58109412  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        58109413  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        58109511  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        58109651  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
        58109971  โปรแกรมวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
        58111491  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        58111492  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        58111493  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        58111651  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        58111652  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        58112251  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
        58113651  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        58113652  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        58114231  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        58117341  โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
        58117931  โปรแกรมวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
        58120201  โปรแกรมวิชาการตลาด
        58120231  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        58120261  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
        58120281  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        58121191  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        58121881  โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
        58128151  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
        58131221  โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        58131222  โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        58132061  โปรแกรมวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        58132062  โปรแกรมวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        58137651  โปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน
        58137652  โปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน
        58162711  โปรแกรมวิชาศิลปะและการออกแบบ
        58200601  โปรแกรมวิชาการจัดการ
        58201621  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        58202081  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        58205471  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        58207581  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        58208351  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        58208371  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        58214231  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        58220201  โปรแกรมวิชาการตลาด
        58220231  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        58221191  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        58232061  โปรแกรมวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        59100141  โปรแกรมวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
        59100261  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
        59100371  โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
        59100481  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        59100482  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        59100591  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        59100681  โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        59100682  โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        59100683  โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        59100721  โปรแกรมวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
        59100731  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        59100791  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
        59100792  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
        59100831  โปรแกรมวิชาศิลปะและการออกแบบ
        59100841  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
        59100941  โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        59100942  โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        59100951  โปรแกรมวิชาประวัติศาสตร์
        59101061  โปรแกรมวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        59101062  โปรแกรมวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        59102071  โปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน
        59102072  โปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน
        59102261  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        59102262  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        59102263  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        59103921  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        59103922  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        59103923  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        59104031  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        59104032  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        59104033  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        59104141  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        59104142  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        59104143  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        59104881  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        59104882  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        59104883  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        59105121  โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
        59106331  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        59106332  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        59106333  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        59109831  โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
        59115061  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        59115062  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        59122131  โปรแกรมวิชาการจัดการ
        59122361  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        59122362  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        59122363  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        59122471  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        59122472  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        59122473  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        59122581  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        59122582  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        59122583  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        59122691  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        59123141  โปรแกรมวิชาการตลาด
        59123251  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        59127211  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        59127212  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        59127213  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        59127321  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        59127431  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        59127432  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        59127541  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
        59127551  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
        59127561  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        59127981  โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        59127982  โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        59128551  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
        59128661  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        59128662  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        59128771  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        59128881  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        59128882  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        59201061  โปรแกรมวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        59202261  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        59204031  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        59222131  โปรแกรมวิชาการจัดการ
        59223251  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        59227431  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        59227561  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        59228661  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        59228771  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        59228881  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        60100141  โปรแกรมวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
        60100371  โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
        60100411  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
        60100481  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        60100482  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        60100483  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        60100591  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        60100681  โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        60100682  โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        60100731  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        60100791  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
        60100792  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
        60100831  โปรแกรมวิชาศิลปะและการออกแบบ
        60100841  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
        60100941  โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        60100951  โปรแกรมวิชาประวัติศาสตร์
        60101061  โปรแกรมวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        60101062  โปรแกรมวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        60102071  โปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน
        60102072  โปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน
        60102261  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        60102262  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        60102263  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        60103921  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        60103922  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        60104031  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        60104032  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        60104033  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        60104141  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        60104142  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        60104881  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        60104882  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        60105121  โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
        60106331  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        60106332  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        60109831  โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
        60115061  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        60115062  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        60122131  โปรแกรมวิชาการจัดการ
        60122361  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        60122362  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        60122471  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        60122472  โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        60122581  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        60122582  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        60123141  โปรแกรมวิชาการตลาด
        60123251  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        60127211  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        60127212  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        60127321  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        60127431  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        60127432  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        60127433  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        60127981  โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        60128551  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
        60128661  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        60128662  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        60128881  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        60128882  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        60159531  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
        60159641  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        60162451  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        60200721  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
        60201061  โปรแกรมวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        60202261  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        60204031  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        60222131  โปรแกรมวิชาการจัดการ
        60223251  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        60228661  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        60228881  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        60259641  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        60262451  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน