ตรวจสอบเกรดเฉลี่ยนักศึกษา

รายละเอียดข้อมูล
        57103571  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        57200601  โปรแกรมวิชาการจัดการ
        57201621  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57202081  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        57205471  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        57207581  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        57208351  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        57208371  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        57220201  โปรแกรมวิชาการตลาด
        57220231  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        57221191  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        57262711  โปรแกรมวิชาศิลปะและการออกแบบ
        58200601  โปรแกรมวิชาการจัดการ
        58201621  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        58202081  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        58205471  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        58207581  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        58208351  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        58208371  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        58214231  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        58220201  โปรแกรมวิชาการตลาด
        58220231  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        58221191  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        58232061  โปรแกรมวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        59201061  โปรแกรมวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        59202261  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        59204031  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        59222131  โปรแกรมวิชาการจัดการ
        59223251  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        59227431  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        59227561  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        59228661  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        59228771  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        59228881  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        60201061  โปรแกรมวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        60202261  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        60204031  โปรแกรมวิชาการบัญชี
        60222131  โปรแกรมวิชาการจัดการ
        60223251  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        60228661  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        60228881  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        60259641  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        60262451  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน