พิมพ์ตารางการใช้ห้อง ประจำปีการศึกษา  3/2560

รายละเอียดข้อมูล
        ศูนย์นอก ประเภทศูนย์นอก
          ประเภท
          ประเภท
          ประเภท
          ประเภท
        1301  ประเภทบรรยาย
          ประเภท
          ประเภท
        1401  ประเภทบรรยาย
        1402  ประเภทบรรยาย
        1404  ประเภทบรรยาย
        1406  ประเภทบรรยาย
        1407  ประเภทบรรยาย
        1501  ประเภทบรรยาย
        1502  ประเภทบรรยาย
          ประเภท
        1504  ประเภทบรรยาย
        1505  ประเภทบรรยาย
          ประเภท
        1507  ประเภทบรรยาย
        1508  ประเภทบรรยาย
        1509  ประเภทบรรยาย
        1510  ประเภทบรรยาย
        1511  ประเภทบรรยาย
        1512  ประเภทบรรยาย
        1202  ประเภทห้องประชุมรวม
        1203  ประเภทห้องประชุมรวม
        3201  ประเภทห้องภาษา
        3202  ประเภทห้อง sound lab
        3301  ประเภทบรรยาย
        3303  ประเภทห้อง com
        3305  ประเภทห้อง com
        3306  ประเภทห้อง com
        3401  ประเภทห้อง com
        *3302  ประเภทห้อง com
        3402  ประเภทห้อง com
        3501  ประเภทบรรยาย
        3502  ประเภทบรรยาย
        3503  ประเภทบรรยาย
        3504  ประเภทบรรยาย
        3505  ประเภทบรรยาย
        T1101  ประเภทบรรยาย
          ประเภท
          ประเภท
          ประเภท
        2406  ประเภทห้องบรรยาย
          ประเภท
        3304  ประเภทบรรยาย
        1405  ประเภทบรรยาย
        *3403  ประเภทห้อง hardware
        STUDIO  ประเภทห้อง STUDIO
        GRAPHICS ประเภทห้อง GRAPHICS
          ประเภท
          ประเภท
        3203  ประเภทรปบ.
        ว.เกษตร  ประเภทบรรยาย
        2406  ประเภทรปบ.
          ประเภท
        2405  ประเภทบรรยาย
        3405  ประเภทห้อง com
        3406  ประเภทบรรยาย
        1201  ประเภทบรรยาย
          ประเภท
          ประเภท
          ประเภท
          ประเภท
          ประเภท
          ประเภท
          ประเภท
        3404  ประเภทบรรยาย
        4101  ประเภทบรรยาย
        4102  ประเภทบรรยาย
        4103  ประเภทบรรยาย
        4104  ประเภทปฏิบัติ
        4105  ประเภทปฏิบัติ
        4106  ประเภทปฏิบัติ
        4107  ประเภทบรรยาย
          ประเภท
          ประเภท
        4201  ประเภทบรรยาย
        4202  ประเภทบรรยาย
        4203  ประเภทบรรยาย
        4204  ประเภทบรรยาย
        4205  ประเภทปฏิบัติ
        4206  ประเภทปฏิบัติ
        4207  ประเภทบรรยาย
        4208  ประเภทบรรยาย
        4209  ประเภทบรรยาย
          ประเภท
          ประเภท
        4301  ประเภทบรรยาย
        4302  ประเภทบรรยาย
        4303  ประเภทบรรยาย
        4304  ประเภทปฏิบัติ
        4305  ประเภทปฏิบัติ
        4306  ประเภทปฏิบัติ
        4307  ประเภทบรรยาย
        4308  ประเภทบรรยาย
        4309  ประเภทบรรยาย
        4310  ประเภทบรรยาย
        4311  ประเภทบรรยาย
        4312  ประเภทบรรยาย
          ประเภท
        4401  ประเภทบรรยาย
        4402  ประเภทบรรยาย
        T2201  ประเภทบรรยาย
        T2202  ประเภทบรรยาย
        T2203  ประเภทบรรยาย
        T2204  ประเภทบรรยาย
        T2205  ประเภทปฏิบัติ
        T2206  ประเภทปฏิบัติ
        4403  ประเภทบรรยาย
        4404  ประเภทบรรยาย
        9201  ประเภทบรรยาย
        9202  ประเภทบรรยาย
        9203  ประเภทบรรยาย
        9204  ประเภทบรรยาย
        9301  ประเภทบรรยาย
        9302  ประเภทบรรยาย
        9303  ประเภทบรรยาย
        9304  ประเภทบรรยาย
        9305  ประเภทบรรยาย
        9306  ประเภทบรรยาย
        9307  ประเภทบรรยาย
        9308  ประเภทบรรยาย
        9309  ประเภทบรรยาย
        9310  ประเภทบรรยาย
        9311  ประเภทบรรยาย
        9312  ประเภทบรรบาบ
        9313  ประเภทบรรยาย
          ประเภท
          ประเภท
          ประเภท
          ประเภท
          ประเภท
          ประเภท
          ประเภท
          ประเภท
          ประเภท
          ประเภท
          ประเภท
          ประเภท
        9901  ประเภทบรรยาย
        9904  ประเภทบรรยาย
        201  ประเภทบรรยาย
        202  ประเภทบรรยาย
        203  ประเภทบรรยาย
        204  ประเภทบรรยาย
        205  ประเภทบรรยาย
        206  ประเภทบรรยาย
        207  ประเภทบรรยาย
        208  ประเภทบรรยาย
        209  ประเภทบรรยาย
        210  ประเภทบรรยาย
          ประเภท
        ศูนย์กีฬ ประเภทบรรยาย
        study  ประเภทบรรยาย
        2402  ประเภทบรรยาย
        2401  ประเภทบรรยาย
        2403  ประเภทบรรยาย
        3407  ประเภทบรรยาย
        3408  ประเภทห้อง com
        หอประชุม ประเภทบรรยาย
        อ.ดนตรี  ประเภทบรรยาย
        4405  ประเภทบรรยาย
        4406  ประเภทบรรยาย
        4407  ประเภทบรรยาย
        4408  ประเภทบรรยาย
        4501  ประเภทบรรยาย
        4502  ประเภทบรรยาย
        4503  ประเภทบรรยาย
        4504  ประเภทปฏิบัติ
        4505  ประเภทปฏิบัติ
        4506  ประเภทปฏิบัติ
        4507  ประเภทบรรยาย
        4508  ประเภทบรรยาย
        4601  ประเภทบรรยาย
        4602  ประเภทบรรยาย
        4603  ประเภทบรรยาย
        4604  ประเภทปฏิบัติ
        4605  ประเภทปฏิบัติ
        4606  ประเภทปฏิบัติ
        4607  ประเภทบรรยาย
        4608  ประเภทบรรยาย
        ศิลปวัฒน ประเภทบรรยาย
        วัฒนฯจีน ประเภทบรรยาย
        ดนตรี  ประเภทบรรยาย
        เอนกประฯ ประเภทบรรยาย
        สนามกีฬา ประเภทบรรยาย
        โรงยิมสา ประเภทบรรยาย
          ประเภท
          ประเภท
          ประเภท
        5301  ประเภทบรรยาย
        5302  ประเภทบรรยาย
        5303  ประเภทบรรยาย
        5304  ประเภทบรรยาย
        5305  ประเภทบรรยาย
        5306  ประเภทบรรยาย
        5307  ประเภทบรรยาย
        5308  ประเภทบรรยาย
        5309  ประเภทบรรยาย
        5310  ประเภทบรรยาย
        5311  ประเภทบรรยาย
        5401  ประเภทบรรยาย
        5402  ประเภทบรรยาย
        5403  ประเภทบรรยาย
        5404  ประเภทบรรยาย
        5405  ประเภทบรรยาย
        5406  ประเภทบรรยาย
        5407  ประเภทบรรยาย
        5408  ประเภทบรรยาย
        5409  ประเภทบรรยาย
        5410  ประเภทบรรยาย
        5411  ประเภทบรรยาย
        5501  ประเภทบรรยาย
        5502  ประเภทบรรยาย
        5503  ประเภทบรรยาย
        5504  ประเภทบรรยาย
        5505  ประเภทบรรยาย
        5506  ประเภทบรรยาย
        5507  ประเภทบรรยาย
        5508  ประเภทบรรยาย
        5509  ประเภทบรรยาย
        5510  ประเภทบรรยาย
        5511  ประเภทบรรยาย
        5601  ประเภทบรรยาย
        5602  ประเภทบรรยาย
        5603  ประเภทบรรยาย
        5604  ประเภทบรรยาย
        5605  ประเภทปฏิบัติ
        5606  ประเภทปฏิบัติ
        5607  ประเภทปฏิบัติ
        5608  ประเภทปฏิบัติ
        5609  ประเภทปฏิบัติ
        5701  ประเภทบรรยาย
        5702  ประเภทบรรยาย
        5703  ประเภทบรรยาย
        สนาม 1  ประเภทบรรยาย
        สนาม 2  ประเภทบรรยาย
        ส่งเสริม ประเภทบรรยาย
        ซักรีด  ประเภทบรรยาย
        สนามมวย  ประเภทบรรยาย
          ประเภท
        7201  ประเภทบรรยาย
        7202  ประเภทบรรยาย
        7203  ประเภทบรรยาย
        7204  ประเภทบรรยาย
        7205  ประเภทบรรยาย
        7206  ประเภทบรรยาย
        7207  ประเภทบรรยาย
        7208  ประเภทบรรยาย
        7209  ประเภทบรรยาย
        7210  ประเภทบรรยาย
        7211  ประเภทบรรยาย
        7212  ประเภทบรรยาย
        7213  ประเภทบรรยาย
        7214  ประเภทบรรยาย
        7215  ประเภทบรรยาย
        7301  ประเภทห้อง com
        7302  ประเภทห้อง com
        7303  ประเภทห้อง com
        7304  ประเภทห้อง com
          ประเภท
        7306  ประเภทบรรยาย
        7307  ประเภทบรรยาย
        7308  ประเภทบรรยาย
        7309  ประเภทบรรยาย
        7310  ประเภทบรรยาย
        7311  ประเภทบรรยาย
        7401  ประเภทบรรยาย
        7402  ประเภทบรรยาย
        7403  ประเภทบรรยาย
        7404  ประเภทบรรยาย
        7405  ประเภทบรรยาย
        7406  ประเภทบรรยาย
        7408  ประเภทบรรยาย
        7409  ประเภทบรรยาย
        7501  ประเภทบรรยาย
        7502  ประเภทบรรยาย
        7503  ประเภทบรรยาย
        7504  ประเภทบรรยาย
        7505  ประเภทบรรยาย
        7506  ประเภทบรรยาย
        7507  ประเภทบรรยาย
        7508  ประเภทบรรยาย
        7509  ประเภทบรรยาย
        7510  ประเภทบรรยาย
        7511  ประเภทบรรยาย
        7512  ประเภทบรรยาย
        7513  ประเภทบรรยาย
        7514  ประเภทบรรยาย
        7515  ประเภทบรรยาย
        7601  ประเภทบรรยาย
        7602  ประเภทบรรยาย
        7603  ประเภทบรรยาย
        7604  ประเภทบรรยาย
        7605  ประเภทบรรยาย
        7606  ประเภทบรรยาย
        7607  ประเภทบรรยาย
        7701  ประเภทบรรยาย
        7702  ประเภทบรรยาย
        7703  ประเภทบรรยาย
        7704  ประเภทบรรยาย
        7705  ประเภทบรรยาย
        7706  ประเภทบรรยาย
        7707  ประเภทบรรยาย
        7708  ประเภทบรรยาย
        7709  ประเภทบรรยาย
        กษีรา  ประเภทบรรยาย
        สนามเปตอ ประเภทบรรยาย
        เทนนิส  ประเภทบรรยาย
        F101  ประเภทบรรยาย
        การครัว  ประเภทบรรยาย
        ปฏิบัติฯ ประเภทบรรยาย
        6101  ประเภทบรรยาย
        6102  ประเภทบรรยาย
        6103  ประเภทบรรยาย
        6104  ประเภทบรรยาย
        6201  ประเภทบรรยาย
        6202  ประเภทบรรยาย
        6203  ประเภทบรรยาย
        6205  ประเภทบรรยาย
        6206  ประเภทบรรยาย
        6207  ประเภทปฎิบัติ
        6401  ประเภทบรรยาย
        6402  ประเภทบรรยาย
        6403  ประเภทปฏิบัติ
        6404  ประเภทปฏิบัติ
        6405  ประเภทปฏิบัติ
        6406  ประเภทบรรยาย
        6407  ประเภทบรรยาย
        6408  ประเภทบรรยาย
        6501  ประเภทบรรยาย
        6502  ประเภทบรรยาย
        6503  ประเภทบรรยาย
        6504  ประเภทบรรยาย
        6601  ประเภทบรรยาย
        6602  ประเภทบรรยาย
        6603  ประเภทบรรยาย
        6604  ประเภทบรรยาย