ปีการศึกษา 2/2559
ตารางเรียนรหัส 59127211  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
 06.00-07.0007.00-08.0008.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.0021.00-22.00
จันทร์  สื่อและการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (1071403+)
ผู้สอน : อ.กัญจ์หทัย คนหลัก
ห้อง:  5303
สื่อและการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (1071403+)
ผู้สอน : อ.กัญจ์หทัย คนหลัก
ห้อง:  5303
  กีฬาเพื่อสุขภาพ (4083202 )
ผู้สอน : อ.เตชภณ ทองเติม+คณะ คณะ
ห้อง:  7209
กีฬาเพื่อสุขภาพ (4083202 )
ผู้สอน : อ.เตชภณ ทองเติม+คณะ คณะ
ห้อง:  ศูนย์กีฬ
     
อังคาร  การคิดและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย (1073310 )
ผู้สอน : อ.ทิพวรรณ พานเข็ม
ห้อง:  5401
การคิดและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย (1073310 )
ผู้สอน : อ.ทิพวรรณ พานเข็ม
ห้อง:  5401
  สิทธิและหน้าที่พลเมือง (2500113c)
ผู้สอน : อ.ประจวบ จันทร์หมื่น+ลือศักดิ์ แสวงมี
ห้อง:  1201
สิทธิและหน้าที่พลเมือง (2500113c)
ผู้สอน : อ.ประจวบ จันทร์หมื่น+ลือศักดิ์ แสวงมี
ห้อง:  1201
HOME ROOM (xxxxxxx )
ผู้สอน : อ.นิตยา แข่งขัน+อรพร ทับทิมศรี
ห้อง:  5407
     
พุธ  สุนทรียภาพของชีวิต (2000116c)
ผู้สอน : อ.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล
ห้อง:  ศิลปวัฒน
สุนทรียภาพของชีวิต (2000116c)
ผู้สอน : อ.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล
ห้อง:  ศิลปวัฒน
 
กิจกรรม
      
พฤหัสบดี  การจัดประสบการณ์พัฒนาอารมณ์และสังคมฯ (1072603 )
ผู้สอน : อ.อรพร ทับทิมศรี
ห้อง:  5401
การจัดประสบการณ์พัฒนาอารมณ์และสังคมฯ (1072603 )
ผู้สอน : อ.อรพร ทับทิมศรี
ห้อง:  5401
 การจัดการศึกษาระดับบริบาล (1072701+)
ผู้สอน : อ.กัญจ์หทัย คนหลัก
ห้อง:  5304
การจัดการศึกษาระดับบริบาล (1072701+)
ผู้สอน : อ.กัญจ์หทัย คนหลัก
ห้อง:  5304
     
ศุกร์  การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย (1073601 )
ผู้สอน : อ.อภิรดี ไชยกาล
ห้อง:  5304
การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย (1073601 )
ผู้สอน : อ.อภิรดี ไชยกาล
ห้อง:  5304
           
เสาร์                
อาทิตย์                

หมายเหตุ
1)ภาคปกติเปิดภาคเรียน 2/2559 วันที่ 4 มกราคม 2560
2)ภาค กศ.บป.เปิดภาคเรียน 2/2559 วันที่ 7 มกราคม 2560
3)นักศึกษาภาคปกติเริ่มชำระค่าลงทะเบียนเรียนทุกโปรแกรมวิชาตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2560
4)นักศึกษาภาค กศ.บป.เริ่มชำระค่าลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ วันที่ 7 มกราคม 25ุ60 ถึงวันที่ 5 กุมภาพนธ์ 25ุ60
5)ชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
6)หลังจากพ้นกำหนดการชำระค่าลงทะเบียนให้นักศึกษานำบัตรลงทะเบียนเรียนมาเขียนคำร้องทั่วไป ขอเปลี่ยนบัตรลงทะเบียนเรียนที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนที่จะนำไปชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่ฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7)ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเช็คตารางเรียนกับแผนการเรียน และบัตรลงทะเบียนเรียน ว่าจองรายวิชาครบหรือไม่ ก่อนที่จะนำไปชำระค่าลงทะเบียนเรียนถ้ามีปัญหาหรือมีข้อสงสัยให้ติดต่อที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือติดต่อที่ เบอร์โทรศัพท์ 045-633578 ในวันและเวลาราชการ
8)สำหรับนักศึกษาที่ได้ทุน กยศ. ให้นำบัตรลงทะเบียนเรียนไปยื่นที่ฝ่ายกองทุนตามวันและเวลาที่ฝ่ายกองทุนกำหนด
9)นักศึกษาที่เป็นทุนเรียนดีและทุนความสามารถพิเศษให้นำบัตรลงทะเบียนส่งที่งานบริการการศึกษา(ให้สำเนาบัตรลงทะเบียนเก็บไว้กับนักศึกษาด้วย)
10) ห้องเรียน ศูนย์กีฬ หมายถึง อาคารศูนย์กีฬาในร่ม สิริวัณณวรีกีฬาเวศน์
11) ห้องเรียน 201-208 หมายถึง ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการเอนกประสงค์บุญชงวีสมหมาย ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร
12)ห้องเรียน6201 -6206 หมายถึง shop (ตึกข้างๆโรงอาหาร)
13)ห้องเรียน 2405-2406. study(ชั้น4 ออกจากลิฟท์ ฝั่งซ้ายมือ ) , 2501 หมายถึงตึกบรรณราชนครินทร์
14)ห้องเรียน 9202 - 9904 หมายถึง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
15)ห้องเรียน 3101 - 3505 หมายถึง อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษา
16)ห้องเรียน 1201 - 1512 หมายถึง อาคารเฉลิมพระเกียรติ50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
17)ห้องเรียน หอประชุม หมายถึง อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
18) ห้องเรียน อ.ดนตรี และ ศิลปวัฒน หมายถึง อาคารดนตรี (อยู่ตรงข้าม หอพักชายและศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการเอนกประสงค์บุญชงวีสมหมาย ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร)
19) ห้องเรียน 4101 - 4608 หมายถึง อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์
20) ห้องเรียน ดนตรี หมายถึง อาคาร Shop ใหม่ ชั้น 2 (อยู่ด้านหลังอาคารศูนย์อาหาร)
21) ห้องเรียน เอนกประฯ หมายถึง อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ (อยู่ตรงข้ามสนามกีฬา สนาม 1)
22)นักศึกษาที่ไม่ได้จองรายวิชาให้มายื่นคำร้องขอจองรายวิชาและรับบัตรลงทะเบียนเรียนที่ห้องงานบริการการศึกษา
23)ห้องเรียน วัฒนฯจีน หมายถึงห้องวัฒนธรรมจีน(อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1)
24)ห้องเรียน โรงยิมสา หมายถึง โรงยิมโรงเรียนสาธิต
25) เมื่อนักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเสร็จสิ้น ให้นำส่งอีกส่วนหนึ่งที่งานทะเบียน พร้องลงชื่อส่ง
26)ห้องเรียน 5301 - 5703 หมายถึง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
27) ห้องเรียน ส่งเสริม หมายถึง อาคารส่งเสริมสุขภาพเอนกประสงค์
28) ห้องเรียน กษีรา , ซักรีด หมายถึง ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการเอนกประสงค์บุญชงวีสมหมาย ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร (ชั้น 1)
29) ห้องเรียน สนาม 1 หมายถึง สนามกีฬา สนาม 1
30) ห้องเรียน สนาม 2 หมายถึง สนามกีฬา สนาม 2
31) ห้องเรียน สนามมวย หมายถึง สนามมวย อยู่ด้านข้างอาคารส่งเสริมสุขภาพเอนกประสงค์
32)ห้องเรียน 7201 - 7709 หมายถึง อาคารพัชรกิตติยาภา
33)ห้องเรียน สนามเปตอ หมายถึงสนามเปตอง อยู่ด้านหลังสนามกีฬา 1
34)ห้องเรียน เทนนิส หมายถึงสนามเทนนิส อยู่ระหว่าง ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการเอนกประสงค์บุญชงวีสมหมาย และสนามกีฬา1
35)ห้องเรียน Foodtech หมายถึงอาคาร Food Tech อยู่ด้านข้างอาคารพัชรกิตติยาภา ด้านหลังอาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ ด้านหน้าฝ่ายยานพาหนะ
36)ห้อง การครัว หมายถึงห้องปฏิบัติการครัว อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการเอนกประสงค์บุญชงวีสมหมาย